OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza nr XIV w Radomiu, Radom ul. Staromiejska 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 września 2019 roku o godz. 12:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 1 sala nr XIV odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej - działka nr 22/1 o pow. 1 400 m2, zabudowana altaną drewnianą z werandą o pow. użytkowej 30 m2, położonej w miejscowości Cerekiew gmina Zakrzew, stanowiącej własność dłużnika: (…), ul. Żeromskiego 57 m 6, 26-610 Radom, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr RA1R/00056469/6

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35 600,00 (altana drewniana kwota 4 300,00 zł, grunty kwota 31 300,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 26 700,00 zł. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA 47 1020 2629 0000 9002 0316 0926.

 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20

  

 

(KM 741/17, KM 1572/17)

 

Położenie: