OBWIESZCZENIE  

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura - Zastępca Komornika Marcin Kolański Kancelaria Komornicza nr I w Kępnie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

11 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Skoroszów 35D/1, gmina Rychtal stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie o nr KZ1E/00044745/6 (wraz z udziałem 1756/10000 w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KZ1E/00044339/7). 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 54 678,00 zł.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 41 008,50 zł.

Rękojmia stanowi kwotę 5 467,80 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na zasadach określonych w art. 962 kpc i następnych. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie

09 1020 2241 0000 2302 0012 9569

 

lub w kancelarii komornika.  Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.  

 

Położenie: