OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 września 2019 roku o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się: 

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziałów dłużnika wynoszących 22035/145923 i 101853/291846 części w nieruchomości opisanej jako: działka nr 19/12 o powierzchni 0,4990 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów - Rzędzin obręb 155, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00008079/6. 

 

Ww. udziały w nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę: 36 402,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwa złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 24 268,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych). 

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziałów w nieruchomości, tj. w kwocie 3 640,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. 

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wpłata rękojmi. Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 3.09.2019 r. oraz 5.09.2019 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68. 

 

Położenie: