OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, iż w dniu

 

18 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Nowym Sączu sala nr  206 odbędzie się: 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Mystków, stanowiącej własność dłużnika, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu nr NS1S/00042459/1

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 99 000,00 zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 74 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9 900,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001. 

 

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej do godz. 15:30 dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.  

 

Położenie: