OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

6 września 2019 r. o godz.13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: Świecie, Sartowice, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 32846 [NKW: BY1S/00032846/8]. 

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 12/48 o powierzchni 0,0500 ha. Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na obszarze zabudowy miejscowości - do adaptacji, modernizacji, uzupełnień. Działka posiada kształt regularny (wydłużony prostokąt) sklasyfikowana jest jako RIIIa (0,026 ha) oraz RIVa (0,024 ha). Działka stanowi grunt rolny o charakterze ogródka przydomowego. 

 

Suma oszacowania wynosi 3 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 250,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

 

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: