OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1O/00038285/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 września 2019 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 57 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej w Kowanówku, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/00038285/9. Jest to działka gruntu o pow. 500 m2, oznaczona nr  geodezyjnym 83/1, niezabudowana. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna, zaś w sąsiedztwie działki istnieje sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka zlokalizowana jest na obszarze objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą nr XVIII/220/12 Rady Miejskiej Oborniki z dnia 27.02.2017 r. i zgodnie z tymi zapisami przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zieleni. 

 

Suma oszacowania wynosi 41 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 750,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 57 2030 0045 1110 0000 0217 6050, 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

Położenie: