Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

6 września 2019 roku o godz. 14:00

 

Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w sali D-9 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wys. 1/2 przysługującego dłużnikowi w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24, położonym przy ul. Halszki 29 w Krakowie, wpisanym do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Kasperskiego, dla którego założono księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza o numerze: KR1P/00197042/8. 

 

Udział w wys. 1/2 w nieruchomości oszacowany został na kwotę: 164 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 109 666,67 zł. 

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania czyli kwotę 16 450,00 zł na rachunek bankowy komornika: 

 

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wielicka 42A/B6, www.komornikwkrakowie.pl. 

 

Położenie: