OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

11 września 2019 r. o godz. 10:55

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, działka nr 249/57 o pow. 0,3967 ha, położonej w miejscowości Krzeczyn, gmina  Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze KW WR1E/00095841/3, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,3967 ha, oznaczona jako działka ewidencyjna o nr 249/57 wg. zapisu KW - grunty orne, wg. mpzp teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu o max wymiarach dł. 98 m, szer. 47 m, max przekątna 109 m, położona na kierunku północny-wschód - południowy-zachód, teren działki leży na wzniesieniu i opada w kierunku północnego-wschodu. Deniwelacja terenu na przestrzeni działki wynosi 3,5 m. Działka posiada bezpośredni dojazd z drogi powiatowej z Oleśnicy do Kiełczowa oraz z drogi gminnej, obie drogi posiadają nawierzchnię asfaltową, przy drogach od strony przedmiotowej działki znajdują się rowy melioracyjne wraz ze skarpami, które mogą utrudniać bezpośredni wjazd na teren działki. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, porośnięta trawą, nieużytkowana. Przez teren działki przebiega linia telekomunikacyjna i wodociągowa. Sieć wodociągowa przebiegająca niedaleko wschodniej granicy działki i nie utrudnia możliwości zabudowy, sieć telekomunikacyjna biegnąca około 10 m od wschodniej granicy działki ogranicza sposób zabudowy działki. Teren działki położony jest w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Występuje rozbieżność pomiędzy ustaleniami obecnie obowiązującego mpzp, a stanem faktycznym: wg rysunku planu przez teren działki przebiega rurociąg paliwowy, zaś faktycznie rurociąg paliwowy przebiega około 300 m na południowy-zachód od terenu wycenianej działki. Wg. Studium uwar. i kierunków zagosp. przestrz. gminy Oleśnica (uchwała z dnia 29 stycznia 2015 roku)  rurociąg przebiega poza terenem działki 249/57. Gmina Oleśnica uchwałą z dnia 24.11.2016 roku przystąpiła do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu obrębu Krzeczyn. Według koncepcji z marca 2017 roku (zgodnej ze studium z 2015 roku) przebieg rurociągu został naniesiony zgodnie z jego faktycznym przebiegiem, czyli poza terenem działki 249/57.  Teren, na którym znajduje się działka jest objęty obowiązującym mpzp.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XX/135/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31.05.2012 roku działka 249/57 am-1 położona jest w strefie oznaczonej w mpzp jako:  MN/26 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146 100,00  zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 109 575,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 14 610,00 zł). 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w:

 

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001

z podaniem numeru sprawy Km 2544/17

 

Po ww. terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj. 27.08.2019 r. o godz. 13:30, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (71) 721 84 40

 

Położenie: