OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1U/00015694/4 i KW BY1U/00015675/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 sierpnia 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie mającego siedzibę przy pl. Wolności 4 w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: Barcin, 4 Stycznia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Szubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1U/00015694/4 i KW BY1U/00015675/5. 

 

Suma oszacowania wynosi 122 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 950,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział I w Bydgoszczy 23 1020 1462 0000 7102 0022 4345, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

Położenie: