OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza nr XXIII w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 września 2019 r. o godz. 11:00

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa - działka nr 6347/2, położonej w miejscowości Rzerzęczyce (gm. Kłomnice), stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00177248/3 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 20 800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 15 600,00 zł, 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Komornika Sądowego 

 

35 1020 1664 0000 3402 0133 2410 PKO BP SA II O. Częstochowa

 

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 2 080,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. Km 1373/13. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.  

 

Położenie: