OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 sierpnia 2019 roku o godz. 10:40

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr X, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kielce przy ulicy Orkana nr 3, oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 164 o powierzchni użytkowej 31,10 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00143642/3.

Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 311/329987, zapisany w księdze wieczystej numer KI1L/00109956/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:
84 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 200,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Położenie: