OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik - Zastępca Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Paweł Świerad zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu

 

19 września 2019 roku o godz. 11:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce mieszczącej się w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 30 odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – niezabudowanej, położonej w miejscowości Kokotów składającej się z działek ewidencyjnych nr 745 i 746 (rejon ulicy Gajsko), mającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR1I/00023372/3. Nieruchomość posiada obszar 0,0800 ha. Nieruchomość jest zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego położona na terenie oznaczonym symbolem 138Z - tereny zieleni nieurządzonej. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 7 300,00 zł. 

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości (tj. 1 460,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny (na wartość 1/5 ceny nabycia nie zalicza się złożonej rękojmi), nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: