OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 września 2019 r. o godz. 9:35

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość rolna, działki nr ewid. 407/5, 407/3 i 393/2 o łącznej pow. 5,91 ha, położona w miejscowości Poniatowice, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, posiadająca założoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze KW WR1E/00014732/5.

 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa rolna o łącznej powierzchni 5,91 ha, oznaczona jako działki ewidencyjne o nr 407/5, 407/3 i 393/2. Działka 393/2 o powierzchni 0,65 ha nieogrodzona, niezabudowana, nieutwardzona, porośnięta zielenią. Łąki klasy III – 0,16 ha, oraz lasy klasy IV – 0,49 ha, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Północna cześć działki porośnięta lasem. Działka 407/3 o powierzchni 0,10 ha ogrodzona, niezabudowana, nieutwardzona, wykorzystywana jako plac dla maszyn rolniczych oraz droga dojazdowa na tył działki 407/5. Działka 407/5 o powierzchni 5,16 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym (część mieszkalna, chlewnia, stodoła i garaż) oraz stodołą. Działka posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej oraz dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i telefonicznej znajdujących się w drodze. Na działce znajduje się studnia i bezodpływowy zbiornik na ścieki – tzw. szambo. Zgodnie z MPZP gminy Oleśnica obszar, na którym znajduje się nieruchomość leży w różnych strefach: północna część działki 393/2 oznaczona symbolem: ZL/21 – tereny lasów i zadrzewień; południowa część działki 393/2 symbolem: R/28 – tereny rolnicze; północna część działki 407/5 symbolem R/29 – tereny rolnicze; południowa część działki 407/5 i działka 407/3 symbolem: MN/29 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – dożywotnią służebnością mieszkania polegającą na prawie korzystania z jednego pokoju o pow. 20 m2 z używalnością części wspólnych budynku mieszkalnego.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 574 900,00 zł, wartość ograniczonego prawa rzeczowego 229 960,00 zł.

Wartość nieruchomości z zaliczeniem na cenę nabycia ograniczonego prawa rzeczowego 344 940,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 258 705,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 34 494,00 zł).

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem sygn. KM 2288/17.

 

Po ww. terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją, tj. 27.08.2019 r. o godz. 10:00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Do licytacji mogą przystąpić osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (71) 721 84 40.

 

Położenie: