OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

16 września 2019 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), stanowiącej: działki nr 37/2, 38/2, 74, 134 o łącznej powierzchni 1,0990 ha. Działka nr 134 o pow. 0,3870 ha, stanowi grunt orny o ogólnie zadawalającej klasie botanicznej, która to jest użytkowana rolniczo. Działka nr 74 o pow. 0,2260 ha, stanowi grunt orny i użytki zielone o ogólnie zadawalającej klasie botanicznej, która to nie jest użytkowana rolniczo. Działka nr 37/2 o pow. 0,2700 ha, oraz działka nr 38/2 o pow. 0,2160 ha, stanowią grunty orne i użytki zielone o ogólnie zadawalającej klasie botanicznej, które to są odłogowane. Teren przedmiotowej nieruchomości nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rozprza. Zgodnie ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Rozprza, działka nr 134 w części frontowej znajduje się w obszarach zainwestowanych, zaś jej pozostała część oraz działki 74, 38/2, 37/2 znajdują się w obszarach produkcji rolniczej;

położonej: 97-340 Rozprza, miejscowość Biała Róża,

dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00050894/4.

 

Suma oszacowania wynosi 24 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 410,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 92 1020 3916 2109 0000 2017 8417

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny (chyba że ustawa stanowi inaczej). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie dowodu o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.

 

Położenie: