OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 września 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 MYŚLIBÓRZ w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej łąki trwałe, stanowiącej działkę nr 57, położoną w miejscowości Sumiak o powierzchni 0,3900 ha oraz działkę nr 54/1 położoną w miejscowości Sumiak o powierzchni 0,4900 ha, o łącznej powierzchni 0,88 ha, położonej pod adresem: 74-304 Sumiak, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00047147/0.

 

Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

BGŻ BNP Paribas SA 94 2030 0045 1110 0000 0417 2420

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).

Komornik poucza o treści przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109).

 

Położenie: