OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska na podstawie art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 sierpnia 2019 r. o godz. 13:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim mającego siedzibę pod adresem ul. Jasna 3, w sali nr II, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Złocieniec przy ul. 15 Sierpnia 2, obręb ewidencyjny Złocieniec-12, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 75 o pow. 0,0638 ha. Na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zwartej, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony o pow. zabudowy 120 m2, budynek oznaczony w ewidencji jako biurowy wykorzystywany na cele mieszkaniowe, parter w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 61 m2, budynek oznaczony w ewidencji jako transportu i łączności – garaż o pow. zabudowy 53 m2. Nieruchomość należąca do dłużnika: (…), dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: KO1D/00004133/6].

 

Suma oszacowania wynosi 541 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 405 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O. w Łobzie 65 1240 3871 1111 0010 3715 2087

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 14:00 oraz w przeglądać w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim przy Jasna 3, pok. 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: