OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk  Zastępca Komornik Agnieszka Walaszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2019 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3 w sali nr VII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należącego do dłużnika: (...), położonego: 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 17C/12, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom w Lubinie. Lokal znajduje się na III piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym wielorodzinnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju oraz logii, o pow. użytkowej 44,30 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 159 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 475,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA O. Lubin 81 1600 1462 0008 0486 0358 3001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10:00.

W kancelarii komornika znajdują się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: