OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Tadeusz Żuralski Zastępca Jadwiga Żuralska (tel. +48 (59) 841 17 90, 601 618 390) ogłasza, że dnia

 

10 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1) nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 1142/5 o powierzchni 0,3858 ha i 1142/14 o powierzchni 2,7962 ha – nieruchomość gruntowa zabudowana o łącznej powierzchni 3,1820 ha – będącej w użytkowaniu wieczystym oraz stanowiące odrębną nieruchomość budynki i budowle: budynek warsztatowy jednokondygnacyjny o kubaturze 2 344 m3. Wiata garażowa z prefabrykantów o kubaturze 2 455 m3. Na nieruchomości znajdują się mury oporowe, place składowe, place betonowe oraz drogi asfaltowe,

należącej do dłużnika: AWAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

położonej: 76-251 Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00056438/5.

Suma oszacowania wynosi 1 364 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 023 653,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 487,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2) nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 1142/7 o powierzchni 0,3579 ha i działkę numer 1142/19 o powierzchni 1,3903 ha, tj. o łącznej powierzchni 1,7482 ha – zgodnie ze stanem faktycznym niezabudowane, a według treści księgi wieczystej sposób korzystania BI – inne tereny zabudowane,

należącej do dłużnika: AWAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

położonej: 76-251 Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00091521/1.

Suma oszacowania wynosi 897 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 673 350,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 780,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

3) nieruchomości stanowiącej działkę nr 1161 o powierzchni 0,4181 ha – grunty orne (w tym grunty orne klasy VI – 0,3994 ha i nieużytki – 0,0187 ha)

należącej do dłużnika: AWAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

położonej: 76-251 Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00092498/7.

Suma oszacowania wynosi 8 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przystępując do licytacji na poszczególne nieruchomości należy złożyć rękojmie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (w wysokości wskazanej w powyższym ogłoszeniu dla poszczególnych nieruchomości wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości na którą wpłaca się rękojmie) w gotówce do komornika, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

Bank Ochrony Środowiska SA O. w Słupsku 87 1540 1098 2008 5566 3609 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmia musi wpłynąć na ww. konto.

 

Położenie: