OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 października 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 109 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1K/00080623/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika. Nieruchomość stanowią trzy działki gruntu o łącznej powierzchni 2 404 m2 na dwóch działkach posadowiony jest budynek dawnej stolarni oraz ruiny drugiego małego budynku. Jest to pustostan.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 291 000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 23% stawki podatkowej, w związku z czym wartość nieruchomości wynosi 357 930,00 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100) jest to kwota brutto uwzględniająca 23% podatek VAT w kwocie 66 930,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 268 447,50 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 50/100) jest to kwota brutto uwzględniająca 23% podatek VAT w kwocie 50 197,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 35 793,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunku bankowym komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Położenie: