OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Mariana Piasecki Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka Kancelaria Komornicza nr VIII w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 28 (sala nr 8) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: gruntowa obejmująca działkę numer 272 o pow. 1 300,00 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym oraz garażem o łącznej pow. 172,18 m2, położonej w miejscowości Koszyce Małe - gmina Tarnów, przy ul. Źródlanej 30, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00021071/7

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 465 676,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 310 450,66 zł. 

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 46 567,60 zł na konto kancelarii komornika w Banku Pekao S.A. w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Ww. nieruchomość można oglądać od dnia 12.08.2019 r., natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20 I piętro tel. (14) 627 56 69, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do art. 986 kpc.

 

Położenie: