OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00002788/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w: Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala nr III odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 14-521 Lelkowo, Sówki 7, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1B/00002788/1],

opis nieruchomości:

Siedlisko rolne zlokalizowane na działce 14/2 o pow. 0,25 ha w miejscowości Sówki, 14-521 Lelkowo Obręb 0009. Dla wsi Sówki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwalą Nr XVIII(86)2000 Rady Gminy Lelkowo z dnia 18 września 2000 r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelkowo, powyższa nieruchomość znajduje się na terenie o przeznaczeniu rolnym.

Działka nr 14/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Powierzchnia działki to 0,2500 ha. Kształt działki nieregularny wynikający z podziału geodezyjnego. Teren działki - płaski. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 35, droga asfaltowa. Rodzaje użytków: В - PsIII - 0,2500 ha,

Budynek mieszkalny posadowiony na działce - murowany w technologii tradycyjnej. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu - dachówka. Budynek posadowiony jest na fundamentach kamienno-ceglanych, ściany murowane z cegły. Brak izolacji przeciw wilgociowych poziomych oraz pionowych. Stropy drewniane, belkowe. Wszystkie okna w budynku są stare, drewniane, w znacznym stopniu zużyte. Budynek ogrzewany z pieca własnego (kaflowego). Posadzki betonowe częściowo wyłożone dechami w znacznym stopniu zużytymi, częściowo panelami i terakotą, w korytarzu posadzka betonowa wyłożona terakotą. W pokojach ściany malowane farbą emulsyjną. W budynku znajdują się: instalacja elektryczna, CO, wodno-kanalizacyjna. W jednym z pokoi podłoga zerwana, wymagany natychmiastowy remont. Stan techniczny oraz standard wykończenia budynku określono jako zadowalający. Stopień zużycia technicznego powyżej 50%. Łączna powierzchnia użytkowa budynku - 139,40 m2.

Trzy budynki o funkcji gospodarczej. Pierwszy o powierzchni użytkowej 99,00 m2 (część o konstrukcji drewnianej), drugi o powierzchni użytkowej 93,00 m2 (część o konstrukcji murowanej), trzeci o powierzchni użytkowej 99,00 m2 (część o konstrukcji drewnianej). Budynki posiadają fundamenty murowane. Ściany zewnętrzne – murowane, a dla budynków konstrukcji drewnianej - ściany zewnętrzne drewniane. Dach dwuspadowy. Stolarka drzwiowa - drewniana, w znacznym stopniu zużyta. Budynki o konstrukcji drewnianej nie posiadają posadzek, ściany drewniane z dużymi brakami oraz uszkodzeniami, wymagające remontu lub analizy dokonania ich wyburzenia.

 

Suma oszacowania wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 333,33.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 300,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowej 1 sekretariat Wydziału Cywilnego pod sygn. I Co 420/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: