OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 września 2019 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 23, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 86, nr 98, nr 351/1, nr 351/2 (AM-1) o łącznej powierzchni 10,8600 ha, obręb Wadochowice, gmina Ziębice, powiat Ząbkowice, województwo dolnośląskie, należące do dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1Z/00061852/3].

 Suma oszacowania wynosi 637 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 478 125,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 63 750,00;

 

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona nr 87/2 (AM-1) o powierzchni 1,500 ha, obręb Wadochowice, gmina Ziębice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, należące do dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1 Z/00025282/2].

Suma oszacowania wynosi 77 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 900,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 720,00;

 

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 120/3, nr 120/4, nr 210/1, nr 210/2 (AM-1) o łącznej powierzchni 4,8800 ha, obręb Wadochowice, gmina Ziębice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, należące do dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1Z/00065862/4].

Suma oszacowania wynosi 226 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 175,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 690,00;

 

- nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych nr 18/5, nr 18/8, nr 18/11, nr 18/15, nr 18/17, nr 18/21, nr 18/22, nr 18/25 (AM-1) o łącznej powierzchni 0,0923 ha, obręb Wadochowice, gmina Ziębice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, należące do dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1 Z/00049163/6].

Suma oszacowania wynosi 120 230,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 172,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 023,00.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003. Nr 64, poz. 592) w przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, których powierzchnia wynosi 0,30 ha i więcej nabywca nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik oraz podmioty wskazane w ustawie. Osoba przystępująca do przetargu w dniu licytacji powinna spełniać wymogi ustawy z dn. 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 585) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie klasyfikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012, poz. 109).

Licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyny lub gdy stosowne oświadczenia złożą uprawnione osoby wskazane w ustawie.

Dokumenty uprawniające do udziału w licytacji należy złożyć w terminie do 7 dni przed licytacją.

 

Położenie: