OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 

 

16 września 2019 r. o godz. 11:00

 

w sali nr V w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

  1. działka nr 51/1 o pow. 0,66 ha i działka 51/2 o pow. 0,6500 ha, na których znajduje się budynek kurnika;
  1. działka nr 82/1 o pow. 0,3600 ha i działka nr 82/2 o pow. 0,36 ha -  są to grunty orne.

Ww. działki położone są w miejscowości Miłolas, posiadają założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00033091/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 389 247,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 259 498,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi 38 925,00 zł.

 

Nieruchomość, tj. działki nr 51/1 i 51/2 oszacowane są na kwotę 365 781,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 243 854,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi 36 578,10 zł.

 

Nieruchomość, tj. działka nr 82/1 oszacowana jest na kwotę 11 733,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 7 822,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi 1 174,00 zł.

 

Nieruchomość, tj. działka nr 82/2 oszacowana jest na kwotę 11 733,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 7 822,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi 1 174,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w

Bank BGŻ BNP Paribas SA 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

Licytant musi spełnić warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2012 poz. 803) tj. ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r. licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienie do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

 

Położenie: