OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 września 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się                                                            

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 49-332 Pogorzela 71, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00004869/9 należącej do dłużnika (…).

Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni gruntów 0,2200 ha, składająca się z dwóch działek ewidencyjnych z arkusza mapy 1 obrębu 0951 Pogorzela, o następujących numerach i użytkach gruntowych: 154/1 – tereny mieszkaniowe B – 0,1536 ha i grunty orne RIIIa – 0,0616 ha, łącznego obszaru 0,2152 ha; 154/2 – grunty orne RIIIa – 0,0048 ha. Na działce nr 154/1, pod adresem: Pogorzela 71, znajdują się budynki, ujęte  w zapisach księgi wieczystej, zapisane w kartotece budynków następująco, pod numerami ewidencyjnymi: 410_BUD – budynek mieszkalny, o powierzchni zabudowy 181 m2, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony (2/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1939; 411_BUD – pozostały budynek niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 181 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1939; 412_BUD – pozostały budynek niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 186 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945. Dla terenu obejmującego grunty przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianami, przyjętego uchwałami Rady Gminy Olszanka nr XIV/121/2000 z 24.02.2000 r., nr XXXIV/201/2009 z 01.12.2009 r. i nr XXXIX/232/2013 z 27.09.2013 r., działki o numerach 154/1 i 154/2 są usytuowane na obszarze: MR - zabudowy zagrodowej. Aktualny sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu.

 

Suma oszacowania wynosi 252 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 168 533,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 280,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

10 1600 1462 1835 3842 4000 0001,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.    

 

Położenie: