OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Hanna Domaszczyńska, Kancelaria –   Siedlce, ul. B-pa Świrskiego 43A/6, tel. (25) 632 37 99, zawiadamia na podstawie art. 953 w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Kazimierzowskiej 31A, w sali rozpraw nr 9, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 44, położonego w Łosicach, przy ul. Narutowicza 51 o pow. użytkowej 58 m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach w Łosicach nr  KW SI2S/00018936/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 140 202,00 zł.

Cena wywołania wynosi 105 151,50 zł.

Rękojmia 14 020,20 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii komornika, dzień przed licytacją w gotówce lub potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty na konto komornika w:

 

PKO BP O. Siedlce nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.

 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś opina szacunkowa tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: