OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Mariana Piasecki Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka Kancelaria Komornicza nr VIII w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 

 

1) 21.08.2019 r. o godz. 10:20 nieruchomości TR1T/00037714/2 

2) 21.08.2019 r. o godz. 11:00 nieruchomości TR1T/00036737/2 

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 28 (sala nr 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: 

 

1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 400 m2 - działka nr 1599/2, położonej w miejscowości Wierzchosławice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnów nr TR1T/00037714/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 16 960,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 12 700,00 zł. 

 

2) nieruchomość gruntowa o pow. 6 480 m2 - działka nr 1599/3, zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 52,25 m2, położonej w miejscowości Wierzchosławice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnów nr TR1T/00036737/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112 867,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 84 650,25 zł. 

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.

1) 1 696,00 zł

2) 11 286,70 zł

na konto kancelarii komornika w Banku Pekao S.A. w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika (tj. do 20.08.2019), również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 

 

Ww. nieruchomość można oglądać od dnia 5.08.2019 r. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20 I piętro tel. (14) 627 56 69, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.  

 

Położenie: