OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Hanna Domaszczyńska, Kancelaria –   Siedlce, ul. B-pa Świrskiego 43A/6, tel. (25) 632 37 99, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 sierpnia 2019 roku o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Kazimierzowskiej 31A, w sali rozpraw nr 9, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie, ul. Wyględówka 37, stanowiącej działkę gruntu nr 39/2 o pow. 0,4355 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami produkcyjno-magazynowymi, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach nr KW SI1S/00037993/5.

 

Nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 985 767,00 zł.

Cena wywołania wynosi 657 178,00 zł.

Rękojmia: 98 576,70 zł.

 

Stwierdzono niezgodność zapisów w księdze wieczystej z rejestrem gruntów dotyczących powierzchni działki. W księdze wieczystej widnieje powierzchnia 0,4500 ha, a w wypisie rejestrów gruntów – 0,4355 ha.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii komornika dzień przed licytacją w gotówce lub potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty na konto komornika w:

PKO BP O/Siedlce nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.

 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś opinia szacunkowa tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Położenie: