OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 września 2019 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra w sali nr 202

 

1) o godz. 10:00 odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej pod adresem: 65-001 Zielona Góra (obręb 39), ul. Leszczynowa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00079225/3 o powierzchni 684,00 m2, (nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 268/28 - według ewidencji gruntów stanowi drogę oznaczoną symbolem dr). 

Suma oszacowania wynosi 104 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 733,33 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 460,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

 

2) o godz. 10:30 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej pod adresem: 65-960 Zielona Góra, Cisowa 5ABC/18, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00071292/7 - udział 198/10000 (lokal niemieszkalny nr 18 o powierzchni 14,30 m2 w hali garażowej). 

Suma oszacowania wynosi 11 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 100,00, zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

 

3) o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej pod adresem: 65-001 Zielona Góra, Os. Pomorskie 17E/4, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00079357/7 (udział wynoszący 6/10 w: lokal mieszkalny, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju) o powierzchni 60,28 m2. 

Suma oszacowania wynosi 104 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 165,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 422,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: