OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1O/00013920/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Szybalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 sierpnia 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 8 w sali nr 214, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 72-130 Maszewo, Wisławie 18, powiat goleniowski, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1O/00013920/8]. 

 

Suma oszacowania wynosi 161 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 050,00 zł. 

Przedmiotem licytacji jest działka gruntowa nr 316 o powierzchni 1 701 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 106,81 m2 - budynek parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, oraz trzema budynkami gospodarczymi. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w 1950 r., przeszedł częściowy generalny remont, a następnie uległ degradacji (budynek otwarty niepilnowany, nieogrzewany). 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0398 9470

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Nieruchomość można oglądać dnia 19 sierpnia 2019 r. w godz. 11:00-11:30, zaś w kancelarii komornika do wglądu znajduje się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

Położenie: