OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Szybalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 października 2019 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 8 w sali nr 214, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 72-200 Nowogard, 3 Maja 38/16, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1O/00038920/9 wraz z przynależnym udziałem 146/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 33879. Właścicielem lokalu jest (…).

Lokal mieszkalny położony jest na poddaszu w budynku wielorodzinnym 2 piętrowym z użytkowym poddaszem. Lokal posiada powierzchnię użytkową: 25,40 m2, (dane wg księgi wieczystej). Zgodnie z treścią księgi wieczystej przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, wc oraz przedpokoju.

 

Suma oszacowania wynosi 60 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0398 9470,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Nieruchomość można oglądać dnia 24 września 2019 r. w godzinach od 10:00 do 10:30, zaś w kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, informacje także na: www.licytacje.komornik.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Położenie: