OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW LE1U/00072629/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy Wrocławskiej 3 w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, położonego: 59-300 Lubin, Mickiewicza 90/20, o powierzchni użytkowej 47,90 m2, znajdującego się na trzecim piętrze w budynku dwunastokondygnacyjnym wielorodzinnym. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz logii. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00072629/4.

Właścicielem lokalu jest (…).

 

Suma oszacowania wynosi 148 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 675,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA O. Lubin 81 1600 1462 0008 0486 0358 3001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 9.08.2019 r. o godz. 10:00.

W kancelarii komornika znajdują się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Położenie: