OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornicza nr IV w Szamotułach Rafał Szulc  - działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

23 sierpnia 2019 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 201 Sądu Rejonowego w Szamotułach odbędzie się

  

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego nr 3 w budynku nr 18, położonego przy ul. Jana Pawła II w  miejscowości Kaźmierz, o powierzchni 49,87 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza, dla  którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PO1A/00063465/5 wraz z  udziałem wynoszącym 4987/23915 części w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych  budynku) dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PO1A/00052122/9.  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 168 800,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 112 533,33 zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny  oszacowania, tj. w kwocie: 16 880,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w  gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w Banku Spółdzielczym Duszniki - nr 50 9072 0002  2004 0401 9527 0001 lub złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela  książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w  inny wskazany przez komornika sposób.    

 

Położenie: