OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00

 

sala 20 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Lipnik, składającej się z działek ewidencyjnych nr 2/1 o powierzchni 0,46 ha,  nr 1/2 o powierzchni 0,73 ha oraz nr 2/5 o powierzchni 0,91 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,1000 ha. Działka ewidencyjna nr 1/2 wg ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy IV b (0,51 ha), łąki trwałe (0,12 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (0,0900 ha) oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (0,01 ha). Działka ewidencyjna nr 2/1 wg ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy IV b (0,31 ha) oraz pastwiska trwałe klasy IV (0,15 ha). Działka ewidencyjna nr 2/5 wg ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy IV b (0,65 ha),  łąkę klasy IV (0,17 ha),  pastwiska trwałe klasy IV (0,06 ha) oraz grunty rolne zabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową Myślenice-Wiśniowa (według stanu ewidencyjnego własność Skarbu Państwa Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach), a następnie ok. 190 m drogą urządzoną o nawierzchni utwardzonej częściowo płytami betonowymi częściowo żwirem,  biegnącą po działkach nr 12/2 (według stanu ewidencyjnego własność prywatna),  10/11 (według stanu ewidencyjnego własność prywatna) oraz 1/3 własność prywatna. Nieruchomość stanowi własność dłużników i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR2Y/00005022/3

 

Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 360 000,00 zł. 

Poniżej podaje się wartość poszczególnych działek: 

nr 1/2 oszacowana jest na kwotę 225 000,00 zł,  cena wywoławcza - 3/4 wynosi 168 750, 00 zł,

nr 2/1 oszacowana jest na kwotę 56 000,00 zł,  cena wywoławcza - 3/4 wynosi 42 000,00 zł, 

nr 2/5 oszacowana jest na kwotę 79 000,00zł,  cena wywoławcza - 3/4 wynosi 59 250,00 zł. 

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ).

W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą takiej nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4 ww. ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienia do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji. Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. Dz.U. nr 64, poz. 592, z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: