OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, podaje do publicznej wiadomości, że                  

 

22 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00

 

w sali nr 1.06 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, Poznań  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Poznaniu, przy ul. Fabianowo 83,o łącznej powierzchni 0,0829 ha, KW PO1P/00030313/0. 

 

Suma oszacowania wynosi 494 000,00 zł, cena wywołania wynosi 370 500,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 49 400,00 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy komornika nr  

33 1440 1286 0000 0000 0308 7794,

 

prowadzony przez PKO BP SA, gotówką w siedzibie kancelarii komornika, w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. 

Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. 

 

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

Położenie: