OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1B/00186346/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 sierpnia 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużników: (…) położonego: 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 15/77, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00186346/1. 

Lokal mieszkalny znajduje się na V – ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego wyposażonego w windy (usytuowanie korzystne). W skład lokalu wchodzą: pokój z aneksem kuchennym, 3 pokoje, przedpokój, łazienka, 2 garderoby o łącznej pow. użytkowej 91,85 m2. Lokal wyposażony w duży balkon. Wyposażenie lokalu – komfortowe, funkcjonalność – dobra +. Stan techniczny budynku – bardzo dobry. Właścicielom lokalu przysługuje udział 9185/1053541 w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00085419/6. 

 

Suma oszacowania wynosi 486 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 364 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 48 600,00 zł.

Rękojmię należy wpłacać do dnia 7.08.2019 r.  Postąpienie o 3 650,00 zł

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

38 1020 5011 0000 9102 0181 0555.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: