OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród zawiadamia, że w dniu

 

2 lipca 2019 r. o godz. 9:10

 

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie - I Wydział Cywilny ul. Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej w miejscowości Górka Sobocka, stanowiącej własność dłużnika:
(…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelinie nr WR1T/00006048/8.

Działki gruntu nr 35 o powierzchni 3 700 m2, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 62 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 41 334,00 zł .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika w

Santander Bank Polska S.A. I O/Strzelin 41 1090 2431 0000 0006 1600 0148

 

lub w gotówce lub w postaci książeczki w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Szczegółowe informacje o licytacji można uzyskać w kancelarii komornika

pod numerem telefonu (71) 392 30 50.

 

Położenie: