OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda Kancelaria Komornicza nr III w Krakowie u. Urzędnicza 20/3 w sprawach o sygn. Km 842/16 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 lipca 2019 r. o godz. 13:40 (dla nieruchomości KR1P/00355342/7)

 

oraz w dniu

 

19 lipca 2019 r. o godz. 14:10 (dla nieruchomości KR1P/00379489/3)

 

w sali nr D-143 Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dłużników – lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie przy ul. Senatorskiej 26/5, posiadający księgę wieczystą nr KR1P/00355342/7 założoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokal składa się z 3 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z WC i WC o łącznej powierzchni użytkowej 71,23 m2. Pokój z kuchnią jest przechodni. Lokal posiada wyjście na taras z każdego z pokoi, oprócz pokoju z aneksem kuchennym

 

oraz nieruchomość dłużników – udziału 1/32 w lokalu niemieszkalnym, stanowiącym piwnicę położonym w Krakowie przy ul. Kościuszki 75, posiadający księgę wieczystą nr KR1P/00379489/3 założoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Jest to komórka lokatorska nr 20 o pow. użytkowej 2,32 m2.

 

Nieruchomość posiadająca księgę wieczystą nr KR1P/00355342/7 oszacowana jest na kwotę: 557 603 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 418 202,25 zł. Rękojmia (w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości) wynosi 55 760,30 zł.

 

Nieruchomość posiadająca księgę wieczystą nr KR1P/00379489/3 oszacowana jest na kwotę: 5 238 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 3 928,50 zł.

Rękojmia (w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości) wynosi 523,80 zł

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na rachunek komornika o nr

72 1910 1048 2116 3512 9427 0001 Santander Bank Polska S.A.

 

lub w gotówce albo w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomości można oglądać w dniu 11 lipca 2019 r. od godziny 13:00-14:30.

 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: