OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 lipca 2019 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. nieruchomości: położonej w miejscowości Wilkowisko, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym działka ew. nr 309/11 o powierzchni 1,40 ha, oraz niezabudowane działki ewidencyjne nr 311/11 o powierzchni 0,10 ha oraz nr 804 o powierzchni 0,32 haposiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej, pod nr KW NS1L/00013400/5.

 

a)  działka nr 309/11 oszacowana jest na kwotę: 368 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 276 375,00 zł.

b)  działka nr 311/11 oszacowana jest na kwotę: 2 950,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 212,50 zł.

c)   działka nr 804 oszacowana jest na kwotę 10 430,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 7 822,50 zł.

 

Nieruchomości wyżej opisane stanowi własność dłużnika: (…). 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wpłata na rachunek bankowy lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię należy wpłacić na rachunek komornika:

 

91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: