OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1B/00095222/1, BY1B/00050166/3, BY1B/00078511/9, BY1B/00159967/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA KOMPLEKSU CZTERECH NIERUCHOMOŚCI

 

należących do dłużnika: (…), położonych: 85-704 Bydgoszcz, Kołobrzeska 41, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW BY1B/00095222/1, BY1B/00050166/3, BY1B/00078511/9, BY1B/00159967/2. 

Przedmiotem wyceny są trzy nieruchomości gruntowe, działki ewidencyjne nr 52/1, 50/1, 51/1, 48/2, 49/2, o łącznej powierzchni 0,0431 ha, oraz jedna nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem prawa użytkowania wieczystego działka ewidencyjna nr 69/2 o powierzchni 0,0026 ha, które łącznie tworzą zorganizowaną całość gospodarczą zabudowaną 3 kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem wielofunkcyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 471,61 m2. W budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne z zapleczem socjalnym o pow. użyt. 288,06 m2, pomieszczenia usługowo-handlowe o pow. użyt. 50,40 m2 oraz pomieszczenia mieszkalne (biurowe) o pow. użyt. 133,15 m2. Budynek wybudowany w latach 80 XX wieku rozbudowany i przebudowany w latach późniejszych, w dostatecznym stanie technicznym. 

 

BY1B/00095222/1 działka 52/1. Suma oszacowania wynosi 129 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 126,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 919,00 zł. 

BY1B/00050166/3 działki 50/1, 51/1. Suma oszacowania wynosi 255 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 373,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 25 556,00 zł. 

BY1B/00078511/9 działki 48/2, 49/2. Suma oszacowania wynosi 301 475,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200 983,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 30 147,50 zł. 

BY1B/00159967/2 działka 69/2. Suma oszacowania wynosi 37 775,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 25 183,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 777,50 zł. 

 

Rękojmię należy wpłacać do dnia 6.08.2019 r. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

38 1020 5011 0000 9102 0181 0555.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: