OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 lipca 2019 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako lokal mieszkalny nr 5, stanowiący odrębną nieruchomość położony w Opolnie Zdroju przy ul. Kasztanowej 2, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00044639/9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 18/100 części - KW JG1Z/00044638/2.

Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na I piętrze kilkurodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 76,3 m2. Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 80 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 60 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 8 000,00 zł najpóźniej do dnia  5.07.2019 r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 723 62 63. 

 

Położenie: