OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza

 

DRUGĄ LICYTACJĘ

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej, działka nr 413/5, położonej w gminie Janowice Wielkie w miejscowości Komarno pod numerem 27, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00067668/5. 

 

Licytacja odbędzie się w dniu

 

25 czerwca 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 165 920,00 zł. Cena wywołania nieruchomości wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 110 613,33 zł. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 16 592,00 zł. Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto, tj.

BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050

 

albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (75) 764 70 25.

 

Położenie: