OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1O/00018289/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Szybalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 sierpnia 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 8 w sali nr 214, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: NEWECO sp. z o.o. położonej: 72-200 Nowogard, Dąbrowa 1, działka nr 326/5, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1O/00018289/7]. 

 

Suma oszacowania wynosi 145 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97 200,00 zł. 

Przedmiotem licytacji jest niezabudowana działka gruntowa nr 326/5 o powierzchni 26 200 m2 położona w Dąbrowie Nowogardzkiej, gmina Nowogard. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 580,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0398 9470,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

Nieruchomość można oglądać dnia 22 lipca 2019 r. w godz. 11:00-11:30, zaś w kancelarii komornika do wglądu znajduje się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: