OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 lipca 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę pod adresem ul. Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska w sali nr 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużnika (...) w wysokości 4/14 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową (ul. Sokola) do innych nieruchomości, położonej w miejscowości Mrozów, gmina Miękinia, powiat średzki. W ewidencji gruntów nieruchomość składa się z działki nr 94/22, arkusz mapy 1, obręb 0016 Mrozów, o powierzchni 0,0842 ha (842 m2), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00035815/7. 

 

Suma oszacowania wynosi 16 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 000,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 

PKO BP S.A. 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229.

 

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. 

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.  

 

 

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. (71) 396 67 29  

 

 

Położenie: