OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Cystersów 14/21, 31-553 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 września 2019 r. o godz. 14:00

 

w sali nr B-138 Sądu Rejonowego dla  Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku numer 11 o pow. użytkowej 44,40 m2. położonym w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00365589/3, stanowiącej własność:  (…).  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 677 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 zł).  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 507 750,00 (słownie: pięćset siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 zł).  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 11.09.2019 r. w godz. od 13:00 do 14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 13.09.2019 r.  

Akta egzekucyjne sprawy można przeglądać w sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie od dnia 16.09.2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.     

 

Położenie: