OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

15 lipca 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb, mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), 

stanowiącej: działki nr 104, 666, 667/2, 735 o łącznej powierzchni 2,6606 ha:

 

-          działka ozn. nr 104 o powierzchni 1,0908 ha, położona w obrębie 0013 miasta Sulejowa, stanowi grunty orne o ogólnie zadawalającej klasie bonitacyjnej, która to jest użytkowana rolniczo. Działka wykazuje wysoką kulturę rolną. Dojazd do działki drogą lokalną o nawierzchni gruntowej o zadawalającym stanie technicznym,

-          działka ozn. nr 666 o powierzchni 0,8400 ha, położona w obrębie 0014 miejscowości Łęczno, gm. Sulejów, stanowi użytki zielone o ogólnej zadawalającej klasie bonitacyjnej, która to jest użytkowana rolniczo - koszona. Działka wykazuje zadawalającą kulturę rolną. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do grogi publicznej,

-          działka ozn. nr 667/2 o powierzchni 0,1598 ha, położona w obrębie 0014 miejscowości Łęczno, gm. Sulejów, stanowi użytki zielone o ogólnej zadawalającej klasie bonitacyjnej, która to jest użytkowana rolniczo - koszona. Działka wykazuje zadawalającą kulturę rolną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej,

-          działka ozn. nr 735 o powierzchni 0,5700 ha, położona w obrębie 0014 miejscowości Łęczno, gm. Sulejów, stanowi grunty orne o ogólnej dobrej klasie bonitacyjnej, która to jest użytkowana rolniczo. Działka wykazuje wysoką kulturę rolną. Dojazd do działki drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa i energetyczna. 

 

Teren przedmiotowej nieruchomości nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Sulejów. Zgodnie ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejowa oraz obszarów wiejskich gminy Sulejów, przedmiotowe działki znajdują się w obszarze produkcji rolniczej, położonej: 97-330 Sulejów, miejscowość Łęczno, Sulejów, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00075570/8. 

 

Suma oszacowania wynosi 70 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 650,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 020,00 zł, w gotówce lub na konto komornika: 

 

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb.

53 1020 3916 2109 0000 2003 6917, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny (chyba że ustawa stanowi inaczej). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie dowodu o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.

 

Położenie: