OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1O/00050064/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

11 lipca 2019 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława, ul. Brzeska 31/5 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

stanowiącej: działkę nr 144/4 o pow. 0,1748 ha grunty orne. Działka użytkowana rolniczo. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej oraz możliwość podłączenia do sieci wodociągowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 24RM – teren zabudowy zagrodowej;

 

położonej: 55-010 Święta Katarzyna, Ozorzyce, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00050064/5.

 

Suma oszacowania wynosi 35 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 850,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 850,00, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej do dnia 10.07.2019 r. (art. 962 §1 kpc).

 

W przypadku przelewu na konto za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa 500 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc).

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

W przedmiotowej sprawie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Położenie: