OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak ogłasza, że

 

19 lipca 2019 r. o godz. 8:45

 

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/3 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: 57-100 Strzelin, ul. Jana Pawła II 21/2, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00028617/8, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania gruntu dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00028616/1. 

Komornik informuję o niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem dotyczącym powierzchni i składu lokalu. W skład całego lokalu wchodzą 2 pokoje, 2 kuchnie, 2 przedpokoje, 2 łazienki z w.c., o powierzchni 72,27 m2 oraz 2 piwnice (według księgi wieczystej: 4 pokoje, przedpokój oraz 2 piwnice i 1/2 części pomieszczenia gospodarczego o powierzchni łącznej 72,61 m2). 

 

Suma oszacowania udziału wynosi 49 733,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 299,75 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 973,30 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 18 lipca 2019 r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.  

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.  

 

Położenie: