OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach – Rafał Szulc, Kancelaria nr IV w Szamotułach – działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

8 lipca 2019 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 201 Sądu Rejonowego w Szamotułach, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA


nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca działkę o nr ewidencyjnym 164/23 o powierzchni 0,1279 ha, położonej przy ul. Parkowej w miejscowości Sędziny, gmina Duszniki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PO1A/00063434/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 52 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 35 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. w kwocie 5 250,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

 

 

Położenie: