OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

5 lipca 2019 r. o godz. 10:00

 

w tut. kancelarii komornika pod adresem: ul. Żabiniec 66/LU5 w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w nieruchomości, położonej przy ul. Sportowej w Bolechowicach, gm. Zabierzów, składającej się z niezabudowanej działki nr 50 o powierzchni 3 800 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi KW nr KR2K/00018189/4.

 

Udział 1/2 w ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 264 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 198 075,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 26 410,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr:

 

92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 25 czerwca 2019 r. godz. 13:40 w miejscu jej położenia.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

 

Położenie: