OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 lipca 2019 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomości gruntowe niezabudowane: działki ew. nr 59/29 oraz 667/3 o pow. 2,7100 ha, położone w miejscowości Florynka, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00090274/0 stanowiące własność dłużnika.

1. Nieruchomość niezabudowana – działka ewid. nr 59/29 o pow. 2,5900 ha (m.in. E25PU/MN, UTL, ZW) oszacowana na kwotę 602 952,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 401 968,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę 60 295,20 zł.

2. Nieruchomość niezabudowana – działka ewid. nr 667/3 o pow. 0,1200 ha (E31MU-ZW) oszacowana na kwotę 31 812,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21 208,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę 3 181,20 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr:

 

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 w Santander Bank Polska SA.

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

Położenie: